Školní poradenské pracoviště

Mgr. Alexandra Marková

Výchovná poradkyně 1. stupeň, žáci s SVP

Kariérový poradce

e - mail: alexandra.markova(zavináč)zstskostelec.cz

tel.: 313 100 322

konzultační hodiny: po předchozí dohodě

pondělí: 13:15 - 14:15

čtvrtek: 13:15 - 14:15

v jiný čas po telefonické dohodě

Mgr. Lenka Terbr

Výchovná poradkyně 2. stupeň

Metodik sociálně nežádoucích jevů

e-mail: lenka.konradova(zavináč)zstskostelec.cz

tel.: 326 981 128 

konzutační hodiny: po předchozí dohodě

pondělí: 13:30 - 14:30

čtvrtek: 14:00 - 15:00

v jiný čas po telefonické dohodě

Školní preventivní program

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLNÍM PREVENTIVNÍM PROGRAMU

Školní preventivní program (ŠPP) vychází ze Školní preventivní strategie, z Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních, č. j. 21149/2016, z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j. 21291/2010 – 28, z vyhlášky MŠMT ČR č. 179/2016 Sb.

1. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PREVENCE

Výchovný poradce: Mgr. Alexandra Marková, 1. st.

                            Mgr. Lenka Terbr, 2. st.

Metodik prevence: Mgr. Lenka Terbr

2. CÍLE PROGRAMU

§  Prioritou v oblasti primární prevence na naší škole zůstává prevence šikany a kyberšikany, zlepšování třídního klimatu a vztahů v třídním kolektivu.

§  Stále pracujeme na zlepšení komunikace s rodiči.

§  Seznamujeme žáky s riziky používání internetu a sociálních sítí.

§  Dlouhodobě spolupracujeme s organizací SEMIRAMIS,  s Policií ČR a Pedagogicko-psychologickou poradnou Mělník a Praha - východ.

3. KOMU JE ŠPP URČEN

ŠPP je vypracován pro potřeby naší školy. Je určen pro všechny žáky, jejich rodiče, pro pedagogické i nepedagogické pracovníky školy i pro pracovníky jiných institucí, kteří se budou podílet na jeho realizaci.

4. PREVENTIVNÍ PROGRAM VE VÝUCE

Školní družina a I. stupeň

Důraz je kladen hlavně na oblast zdravého životního stylu dětí, osvojování správné hygieny a stravovacích návyků, zdravý pohyb a vycházky do přírody. Důležité je zapojení dětí do kolektivu, vedení ke spolupráci, kamarádství a vzájemné pomoci.

II. stupeň

Realizace programu prochází všemi předměty a je součástí třídnických hodin (práce s kolektivem, parta, šikana, kamarádství, pomoc slabším spolužákům, tolerance aj.). Realizujeme preventivní programy společností SEMIRAMIS.

5. SVP NA NAŠÍ ŠKOLE

Děti s SVP jsou na naší škole integrovány v běžné třídě, učitelé s nimi pracují podle individuálních výukových plánů. Kromě práce během vyučovacích hodin se jim několikrát týdně věnuje speciální pedagog. Školní preventivní program školy je součástí výchovy a vzdělávání žáků po celou dobu povinné školní docházky. Účastní se ho žáci, pedagogický sbor, odborníci a rodiče. Jednotlivé části programu jsou kontrolovány realizátorem programu a pravidelně vyhodnocovány.

Další preventivní aktivity v oblasti prevence nežádoucího chování budou doplňovány v průběhu realizace programu podle potřeb a aktuální situace ve škole.

Na každý školní rok škola vypracovává konkrétní preventivní program. 


ŠPP 2022 - 2023.docx
preventivní program - školní neúspěšnost dodatek.docx