Školní družina

Provoz školní družiny

pondělí - pátek

ranní provoz:

6:00 - 8:00

odpolední provoz:

11:30 - 16:30

Rozhodnutí o přijetí do ŠD 2021/2022

rozhodnutí o přijetí do ŠD.pdf

ZŠ má 5. oddělení ŠD

1. oddělení - Z. Susová - vedoucí ŠD

2. oddělení - R. Kopecká

3. oddělení - K. Moravcová

4. oddělení - M. Malíková

5. oddělení - F. Charvátová

Kapacita ŠD

kapacitaSD.PDF


Úplata za školní družinu

Úplata za období září 2021 - leden 2022 činí 1.000,- Kč. Splatnost do 17. 9. 2021

Úplata za období únor 2022 - červen 2022 činí také 1.000,- Kč. Splatnost 17. 2. 2022

Tuto částku uhraďte na běžný účet č. 466157309/0800, do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení dítěte!!

Děti, které byly účastníky ŠD v 2. pololetí školního roku 2020/2021, budou mít částku poníženu o měsíce, ve kterých byla ŠD uzavřena.

Kroužky ve ŠD:

PO 13:30 - 15:00 - KERAMIKA 1. TŘ. - F. CHARVÁTOVÁ

DESKOVÉ HRY 1. - 4. TŘÍDA - M. MALÍKOVÁ

15:00 - 16:30 - BADATELSKÝ KLUB - 2. TŘÍDA - R. KOPECKÁ


ÚT 13:30 - 15:00 - KERAMIKA 2. TŘ. - F. CHARVÁTOVÁ

13:30 - 15:00 - ANGLIČTINA S POHÁDKOU 2. TŘ. - L. KEKRTOVÁ

ST 13:30 - 15:00 - KERAMIKA 1. TŘ. - F. CHARVÁTOVÁ

ČT 13:30 - 15:00 - MALÝ ČTENÁŘ 2. TŘÍDA - Z. SUSOVÁ

13:30 - 15:00 - KLUB ČTENÁŘŮ 3. - 4. TŘÍDA - K. MORAVCOVÁ


Nabídka ostatních kroužků:

ATLETIKA (T. Pšenička) - čtvrtek 15:00 - 16:30 - tel.: 728 070 306 - email: psenicka.tomas@post.cz

TANCE (G. Říhová) - tel.: 724 313 264

Vnitřní řád školní družiny


Dodatek č. 1 k vnitřnímu řádu školní družiny

Dodatek č. 2 k vnitřnímu řádu školní družiny


Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní družiny. Tato směrnice určuje pravidla provozu a režim školní družiny.

Zásady směrnice:

- musí být vydána písemně

- nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy

- nesmí být vydána se zpětnou účinností

- vzniká na dobu neurčitou

Poslání školní družiny

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. Družina může vykonávat činnost pro účastníky nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, a to i ve dnech pracovního volna.

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1.1 Žáci jsou povinni

a) řádně docházet do školní družiny

b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem

d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem

f) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích

1.2 Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků.

1.3 Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

1.4 Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).

1.5 Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.

1.6 Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.

1.7 Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

1.8 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

2. Provoz a vnitřní režim školy

Přihlašování a odhlašován

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. Věk žadatele ke dni zahájení docházky

 • 5 let - 6 bodů

 • 6 let - 5 bodů

 • 7 let - 4 body

 • 8 let - 3 body

 • 9 let - 2 body

 • 10 let - 1 bod

2. Ročník, který žák navštěvuje

 • 1. ročník - 5 bodů

 • 2. ročník - 4 body

 • 3. ročník - 3 body

 • 4. ročník - 2 body

 • 5. ročník - 1 bod

Přijati jsou žáci s nejvyšším počtem bodů.

Další kritéria, která mohou rozhodnout o přijetí, nejsou ale podmíněná:

 • Mají ve ŠD sourozence

 • Mají celotýdenní docházku

Děti zaměstnanců a děti ze znevýhodněného prostředí jsou řešeny individuálně.

Pro osvobození z poplatku za ŠD je nutno podat žádost ředitelce školy.

O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy, a to na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce, splněných kritérií pro přijetí a s ohledem na kapacitu školní družiny.

Ředitelka stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

2.1 Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

2.2 O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, táborové činnosti a další podobné činnosti spojené s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

2.3 Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až leden a únor až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok.

2. 4 Výši úplaty může ředitelka snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách nebo

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli

d) účastník je zároveň dítětem zaměstnance školy, který jej má ve výhradní péči.

2.5 Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny.

3. Organizace činnosti

3. 1 Provozní doba ŠD je od 6.00 hodin do 8.00 hodin, od 11.30 hodin do 16.30 hodin.

3. 2 Při nevyzvednutí účastníka ŠD zákonnými zástupci do stanovené doby vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky zákonné zástupce žáka a osoby uvedené na přihlášce účastníka do ŠD. Pokud je tento postup bezvýsledný,

a) na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě

b) na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního úřadu

c) požádá o pomoc Policii ČR

3.3 Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.

3. 4 Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitelka školy na návrh vedoucí vychovatelky školní družiny.

3. 5 Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje účastníkům přípravu na vyučování.

3. 6 Činností školní družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet účastníků ŠD stanovený pro oddělení nebo skupinu.

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků ŠD a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

4.1 Všichni účastníci ŠD se chovají tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Účastníkům ŠD není v době mimo provoz ŠD dovoleno zdržovat se v prostorách školy a ŠD, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu ve školní budově a při akci pořádané školní družinou, účastníci ihned ohlásí. Vychovatelky školní družiny provedou prokazatelné poučení účastníků v první den školního roku a dodatečné poučení účastníků, kteří první den chyběli, a provedou o tom písemný záznam.

4.2 Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

4.3. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy, sledují zdravotní stav účastníků ŠD a v případě náhlého onemocnění informují bez zbytečných průtahů vedení školy a zákonného zástupce daného účastníka. Nemocný účastník ŠD může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby.

5. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků a účastníků ŠD

5.1 U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

5.2 Ztráty věcí hlásí účastníci ŠD neprodleně své vychovatelce. Účastníci ŠD dbají na dostatečné zajištění svých věcí a do ŠD nenosí cennosti ani věci, které nesouvisí s činností ŠD.

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6.1. Na hodnocení a klasifikaci chování účastníka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základním vzdělávání.

5.2. Pokud účastník narušuje soustavně řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitelky z družiny vyloučen. Ředitelka může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.