Školní družina

Provoz školní družiny

pondělí - pátek

ranní provoz: 

6:00 - 8:00

odpolední provoz: 

11:30 - 17:00

Žádost o uvolnění ze školní družiny

Vážení rodiče,

v případě uvolnění Vašeho dítěte ze školní družiny (v jiný čas než je uvedeno nebo jinou osobou) použijte prosím přiložený formulář.

BELLhop_Uvolnovaci_list_zaka.docx

Časté otázky k novému vyzvedávání dětí ze školní družiny

Kdo poskytuje systém?

Čipový systém BELLhop nám poskytuje firma Neurit s.r.o. Více se o systému dozvíte na webových stránkách: https://www.bellhop.cz/pro-rodice/

Od kdy bude systém spuštěn?

Plánujeme během října začít zkušební provoz, poté, co budou mít rodiče své čipy. Žádosti o čip musí být odevzdané do 7. 10. 2022. Během následujícího týdne budou čipy rodičům předávány a systém můžeme spustit.

Proč zavádíme elektronický systém pro vyzvedávání dětí ze ŠD?

Důvodů je hned několik:

S vyšším počtem dětí ve ŠD se úměrně zvyšuje i administrativní zátěž. Paní vychovatelka je povinna pokaždé, když dítě do ŠD přijde a zvláště když ze ŠD odejde zapsat údaj i s přesným časem. Tento systém jí velmi tuto admistrativní povinnost ulehčí a zároveň bude přesný. Jedná se i o přechody mezi odděleními, apod.

Paní učitelky, ale i vedení školy mají okamžitý přehled o tom, kde je které dítě v daný okamžik.

Paní vychovatelky se mohou daleko více věnovat dětem.

Povinností školy je zabezpečit školu proti pohybu cizích osob po škole. Díky tomuto systému omezíme pohyb cizích osob ve škole na minimum a zajistíme tak mnohem bezpečnější provoz ŠD.

Systém poskytuje i možnosti třídní knihy ŠD. Přejdeme tak postupně k plně elektronickému zápisu do třídní knihy. 

Jak poznám kde si mám své dítě vyzvednout?

Po přiložení čipu ke čtecímu zařízení se vám na displeji objeví informace o tom, kde se  vaše dítě zrovna nachází a zda je čas na jeho vyzvednutí. Pokud je čas k vyzvednutí, paní vychvatelku systém upozorní zvukovým signálem a ona snadno v aplikaci vidí, koho má z družiny pustit. Dítě pustí až tehdy, kdy bude oblečené a připravené k odchodu. 

Co když dítě odchází na kroužek mimo družinu a do družiny se už nevrací?

Pak si dítě vyzvedáváte u vedoucího kroužku. Na displeji se vám objeví, že je vaše dítě na kroužku a na kterém.

Co když jsou děti na hřišti nebo na procházce?

Pak musíte počkat, až se děti vrátí zpátky. Z procházky ani ze hřiště nebude možné dítě pustit.

Potřebuji, aby moje dítě odešlo ze družiny dříve než má stanovený čas v systému, nemohu si ho vyzvednout, budu chtít, aby odešlo samo.

Je to podobné jako do teď. Oznámíte toto paní učitelce písemně formulářem. Platí to i pro děti, které  odchází z ŠD samotné.

Kde najdu formulář pro dřívější uvolnění dítěte ze ŠD?

ZDE nebo u paní vychovatelky

Co když čip ztratím?

Pak je velmi důležité, abyste ztrátu čipu okamžitě nahlásili paní vychovatelce nebo vedení školy. Čip vám okamžitě po nahlášení deaktivujeme, tzn. že ztraceným čipem nemůže nikdo vaše dítě vyzvednout. V případě, že máte více čipů, můžete vyzvednout dítě jiným čipem a co nejdříve si přijít pro nový čip. V případě, že máte pouze jeden čip, přes formulář vyzvedávání oznámíte paní vychovatelce, kdy si dítě vyzvednete. Pokud byste čip opětovně našli, je možné ho znova načipovat. 

Rozhodnutí o přijetí do ŠD 2022/2023

22/23 rozhodnutí o přijetí do ŠD.pdf

ZŠ má 6 oddělení ŠD

1. oddělení - P. Černohorská

2. oddělení - R. Kopecká

3. oddělení - K. Moravcová

4. oddělení - M. Strouhalová

5. oddělení - F. Charvátová

6. oddělení - M. Malíková

Kapacita ŠD je od 1. 9. 2022 171 účastníků


Úplata za školní družinu

Úplata za období září 2022 - leden 2023 činí 1.000,- Kč. Splatnost do 17. 9. 2022

Úplata za období únor 2023 - červen 2023 činí také 1.000,- Kč.  Splatnost 17. 2. 2023

Tuto částku uhraďte na běžný účet č. 466157309/0800, do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení dítěte!!


Kroužky ve ŠD:

PO  

Pohybové hry (1.roč.) - K. Moravcová - 15:30 - 16:15

Keramika (3.roč.) - F. Charvátová - 15:00 - 16:00

ÚT  

Deskové hry (3.,4.roč.) - M. Malíková - 15:00 - 15:30

Šikula - Kreativní činnosti (2.roč.) - R. Kopecká - 15:00 - 16:00

ČT  

Badatel (2.roč) - M. Strouhalová - 15:30 - 16:30

Nabídka ostatních kroužků:


Středa: studio4you - G. Říhová (tel.: 724 313 264 )

Breakdance  15.30 - 16.30 , R.Baumel

Streatdance  16.30 - 17.30, Mgr. Zuzana Kašparová

                       

  Čtvrtek:       Atletika       15.00 - 16.30  (T. Pšenička) tel.: 728 070 306 - email: psenicka.tomas@post.cz

                        Výtvarný kroužek,  M. Wilhelm, tel. 606 420 529

                                              15.15 - 16.15

                        Tanečky       15.30 - 16.30, studio4you - G. Říhová

                

   Pátek:           Výtvarný kroužek,  M. Wilhelm, tel. 606 420 529

14.00 - 15.00


Vnitřní řád školní družiny


Dodatek č. 1 k vnitřnímu řádu školní družiny

Dodatek č. 2 k vnitřnímu řádu školní družiny


Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní družiny. Tato směrnice určuje pravidla provozu a režim školní družiny.

Zásady směrnice:

- musí být vydána písemně

- nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy

- nesmí být vydána se zpětnou účinností

- vzniká na dobu neurčitou

Poslání školní družiny

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. Družina může vykonávat činnost pro účastníky nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, a to i ve dnech pracovního volna.

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1.1 Žáci jsou povinni

a) řádně docházet do školní družiny

b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem

d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem

f) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích

1.2 Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků.

1.3 Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

1.4 Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).

1.5 Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.

1.6 Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.

1.7 Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

1.8 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

2. Provoz a vnitřní režim školy

Přihlašování a odhlašován

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. Věk žadatele ke dni zahájení docházky

2. Ročník, který žák navštěvuje

Přijati jsou žáci s nejvyšším počtem bodů.

Další kritéria, která mohou rozhodnout o přijetí, nejsou ale podmíněná:

Děti zaměstnanců a děti ze znevýhodněného prostředí jsou řešeny individuálně.

Pro osvobození z poplatku za ŠD je nutno podat žádost ředitelce školy.

O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy, a to na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce, splněných kritérií pro přijetí a s ohledem na kapacitu školní družiny.

Ředitelka stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

2.1 Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

2.2 O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, táborové činnosti a další podobné činnosti spojené s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

2.3 Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až leden a únor až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok.

2. 4 Výši úplaty může ředitelka snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách nebo

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli

d) účastník je zároveň dítětem zaměstnance školy, který jej má ve výhradní péči. 

2.5 Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny.

3. Organizace činnosti

3. 1 Provozní doba ŠD je od 6.00 hodin do 8.00 hodin, od 11.30 hodin do 16.30 hodin.

3. 2 Při nevyzvednutí účastníka ŠD zákonnými zástupci do stanovené doby vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky zákonné zástupce žáka a osoby uvedené na přihlášce účastníka do ŠD. Pokud je tento postup bezvýsledný,

a) na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě

b) na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního úřadu

c) požádá o pomoc Policii ČR

3.3 Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.

3. 4 Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitelka školy na návrh vedoucí vychovatelky školní družiny.

3. 5 Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje účastníkům přípravu na vyučování.

3. 6 Činností školní družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet účastníků ŠD stanovený pro oddělení nebo skupinu.

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků ŠD a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy     diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

4.1 Všichni účastníci ŠD se chovají tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Účastníkům ŠD není v době mimo provoz ŠD dovoleno zdržovat se v prostorách školy a ŠD, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu ve školní budově a při akci pořádané školní družinou, účastníci ihned ohlásí. Vychovatelky školní družiny provedou prokazatelné poučení účastníků v první den školního roku a dodatečné poučení účastníků, kteří první den chyběli, a provedou o tom písemný záznam. 

4.2 Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

4.3. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy, sledují zdravotní stav účastníků ŠD a v případě náhlého onemocnění informují bez zbytečných průtahů vedení školy a zákonného zástupce daného účastníka. Nemocný účastník ŠD může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby.

5. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků a účastníků ŠD

5.1 U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

5.2 Ztráty věcí hlásí účastníci ŠD neprodleně své vychovatelce. Účastníci ŠD dbají na dostatečné zajištění svých věcí a do ŠD nenosí cennosti ani věci, které nesouvisí s činností ŠD.

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6.1. Na hodnocení a klasifikaci chování účastníka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základním vzdělávání.

5.2. Pokud účastník narušuje soustavně řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitelky z družiny vyloučen. Ředitelka může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.