Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ T. Stolzové
ZŠ T. StolzovéKostelec nad Labem

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Markéta Jirovská

Školní psycholog 

e-mail: marketa.jirovska@zstskostelec.cz

tel.: +420 604 811 540

Konzultační hodiny:

Po 8:00 - 14:30

Út  8:00 - 13:00

St  8:00 - 14:30

Čt  8:00 - 13:00

V jiný čas po předchozí telefonické domluvě 

V jiný čas po dohodě.

najdete: Poradenské pracoviště, budova 288A, 2. patro

 

Mgr. Alexandra Marková

Výchovná poradkyně 

Kariérová poradkyně

e-mail: alexandra.markova@zstskostelec.cz

tel.: 313 100 322, 326 981 136

konzultační hodiny: po předchozí dohodě

 • pondělí: 13:15 - 14:15
 • čtvrtek: 13:15 - 14:15

v jiný čas po telefonické dohodě

najdete: sborovna 1. st. budova 288B, přízemí

Mgr. Lucie Levitová

Speciální pedagog

e-mail: lucie.levitova@zstskostelec.cz

tel.: +420 605 822 186

Konzultační hodiny:  po předchozí telefonické dohodě

 

najdete: Poradenské pracoviště, budova 288A, 2. patro

 

Mgr. Michaela Břeňová

Kariérová poradkyně

e-mail: michaela.brenova@zstskostelec.cz

tel.: 326 981 128

konzultační hodiny: po předchozí dohodě

najdete: sborovna 2. st., budova 288A, 1. patro

 

 

 

Výchovná poradkyně

Podílí se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádí analýzy a návrhy konkrétních opatření, navrhuje IVýP – individuální výchovné programy u vybraných žáků. Společně se školním psychologem poskytuje odborné poradenství a individuální konzultace zákonným zástupcům a žákům. Zachycuje a se školním psychologem konzultuje výchovné problémy žáků. Je v úzkém kontaktu s PPP. Vytváří podmínky pro navázání kontaktu a pomáhajícího vztahu s rodinami v oblasti vzdělávání, spolupráce s rodinou, poskytuje pomoc rodinám, ve kterých nejsou podmínky pro domácí přípravu dětí do školy (zprostředkování přípravy na vyučování, přijímací zkoušky, apod.). Podává návrh na svolání výchovné komise.

Metodik prevence

Školní metodik prevence je klíčový poradenský pracovník. Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Mezi jeho standardní činnosti patří metodické, koordinační, informační a poradenské činnosti. 

 • koordinuje tvorbu a kontrolu realizace preventivního programu školy,
 • koordinace a participuje na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších forem rizikového chování,
 • metodicky vede činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů,
 • ve spolupráci s třídními a ostatními učiteli vyhledává a orientačně provádí šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování,
 • úzce spolupracuje se školním psychologem a výchovným poradcem, aktivně se podílí na správném chodu školního poradenského pracoviště,
 • poskytuje poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům (ve spolupráci s třídními učiteli) i všem zaměstnancům školy.

Kariérový poradce

 • koordinuje kariérové poradenství a poskytuje informace žákům a jejich rodičům o možnostech kariérového uplatnění,
 • pomáhá při výběru střední školy a při volbě povolání,
 • spolupracuje s učiteli, kteří vyučují volbu povolání a předměty zabývající se profesní orientací žáků,
 • podílí se na přijímacím řízení,
 • může uplatnit dostupnou diagnostiku profesní orientace testovou baterií (např. dotazník studijních stylů-LSI - Learning Style Inventory, Test struktury inteligence I-S-T 2000 R, dotazník volby povolání (RIASEC, ...).

Školní psycholog

Diagnostikuje třídní kolektivy i jedince, sleduje psychický vývoj dítěte od raného školního věku po odchod na střední školu, poskytuje poradenské služby dětem, rodičům, zaměstnancům školy, podílí se na dalším vzdělávání pedagogů ZŠ. Úzce spolupracuje s dalšími odborníky (PPP, dětský psychiatr, obvodní lékař, sociální odbor, SVP, atd.).

 • pracuje s celým systémem školy, kterým poskytuje konzultační pomoc (vedení, pedagogický sbor, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků)
 • na žádost třídního učitele pracuje s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení sociální klima školních tříd a celé školy
 • provádí psychologické diagnostiky pro zjištění školní neúspěšnosti nebo vyhledání žáků nadaných
 • po dohodě se speciálním pedagogem provádí komplexní diagnostiku orientovanou na zjišťování příčin poruch učení a chování
 • zjišťuje individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků
 • provádí prevenci školní neúspěšnosti
 • provádí krizovou intervenci a neodkladná psychologická vyšetření žáků
 • provádí pedagogicko-psychologickou diagnostiku v souvislosti s profesní orientací žáků
 • odborně a metodicky pomáhá učitelům zavádět a aplikovat pedagogicko-psychologické poznatky do vzdělávacího procesu
 • zajišťuje koordinaci poskytovaných služeb s ostatními subjekty, zejména PPP, SPC, SVP
 • zajišťuje koordinaci služeb poskytovaných dalšími odborníky ve státním i nestátním sektoru
 • osvětová, přednášková a vzdělávací činnost
 • školní psycholog může nabízet i jiné druhy nadstandardních činností, např. skupinovou psychoterapii podle toho, v čem získal další odborné vzdělání a v souladu s potřebami školy

Speciální pedagog

Podpora pedagogů při přípravě a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Diagnostikuje možné poruchy učení, které konzultuje s psychologem. Zodpovídá za reedukaci specifických poruch učení. Vede případně koordinuje nápravná cvičení specifických poruch učení u žáků s PO. Vychází přitom z individuálních vzdělávacích programů. Ty sestavuje spolu s třídním učitelem a školním psychologem na základě posudků PPP, která většinou SPU odhalí a diagnostikuje. Školní speciální pedagog má na starost především nápravy, dále se podílí na přípravě podkladů pro speciálně - pedagogická vyšetření žáků. Zprávu z PPP spolu se školním psychologem rozpracuje do individuálního vzdělávacího plánu a dohodnou společný postup náprav, jehož průběh pravidelně společně konzultují. Školní psycholog kontroluje funkčnost IVP zhruba 2x ročně. Speciální pedagog průběžně komunikuje s rodinami žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a eviduje všechny poskytnuté pomůcky, pořízené v rámci podpůrných opatření u jednotlivých žáků. Koordinuje úpravu školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek, didaktických a diagnostických materiálů a poskytuje poradenství pro užívání kompenzačních pomůcek. Koordinuje speciálně pedagogickou péči ve škole. metodicky vede asistenty pedagoga a poskytuje metodickou pomoc vyučujícím. Eviduje přehled všech žáků s podpůrnými opatřeními ve škole.

Školní preventivní program

Základní informace o školním preventivním programu

Školní preventivní program (ŠPP) vychází ze Školní preventivní strategie, z Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních, č. j. 21149/2016, z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j. 21291/2010 – 28, z vyhlášky MŠMT ČR č. 179/2016 Sb.

1. Personální zajištění prevence

Výchovný poradce:

 • Mgr. Alexandra Marková

Metodik prevence:

 • Mgr. Ivona Wiesnerová

Kariérový poradce:

 • Mgr. Alexandra Marková
 •  Mgr. Michaela Břeňová

Školní psycholog:

 • Mgr. Markéta Jirovská

Speciální pedagog:

 • Mgr. Lucie Levitová

2. Cíle programu

§  Prioritou v oblasti primární prevence na naší škole zůstává prevence šikany a kyberšikany, zlepšování třídního klimatu a vztahů v třídním kolektivu.

§  Stále pracujeme na zlepšení komunikace s rodiči.

§  Seznamujeme žáky s riziky používání internetu a sociálních sítí.

§  Dlouhodobě spolupracujeme s organizací SEMIRAMIS,  s Policií ČR a Pedagogicko-psychologickou poradnou Mělník a Praha - východ.

3. Komu je ŠPP určen

ŠPP je vypracován pro potřeby naší školy. Je určen pro všechny žáky, jejich rodiče, pro pedagogické i nepedagogické pracovníky školy i pro pracovníky jiných institucí, kteří se budou podílet na jeho realizaci.

4. Preventivní program ve výuce

I. stupeň a školní družina 

Důraz je kladen hlavně na oblast zdravého životního stylu dětí, osvojování správné hygieny a stravovacích návyků, zdravý pohyb a vycházky do přírody. Důležité je zapojení dětí do kolektivu, vedení ke spolupráci, kamarádství a vzájemné pomoci.

II. stupeň

Realizace programu prochází všemi předměty a je součástí třídnických hodin (práce s kolektivem, parta, šikana, kamarádství, pomoc slabším spolužákům, tolerance aj.). Realizujeme preventivní programy společností SEMIRAMIS.

5. SVP na naší škole

Děti s SVP jsou na naší škole integrovány v běžné třídě, učitelé s nimi pracují podle individuálních výukových plánů. Kromě práce během vyučovacích hodin se jim několikrát týdně věnuje speciální pedagog. Školní preventivní program školy je součástí výchovy a vzdělávání žáků po celou dobu povinné školní docházky. Účastní se ho žáci, pedagogický sbor, odborníci a rodiče. Jednotlivé části programu jsou kontrolovány realizátorem programu a pravidelně vyhodnocovány.

Další preventivní aktivity v oblasti prevence nežádoucího chování budou doplňovány v průběhu realizace programu podle potřeb a aktuální situace ve škole.

Na každý školní rok škola vypracovává konkrétní preventivní program. 

O škole

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Projekty

Lokace
nahoru